Avís legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot que necessites saber sobre aquesta web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i / o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable de la web

 • Denominació social: Jaume Soler Zurita
 • NIF: 77631487R
 • Correu electrònic: Jaume@daurica.com
 • Domicili social: C/ Igea, 1 casa 13 (43883) Roda de Berà
 • La seva activitat social és: serveis ambientals

Et preocupen les teves dades personals?

Llegir “Política de Privadesa“.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Dàurica. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a titular legítim.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web www.daurica.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Dàurica o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www. daurica.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.daurica.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a cua-rogenca poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Jaume Soler Zurita, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.daurica.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Dàurica no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre cua-rogenca amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Tarragona.
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.daurica.com, si us plau dirigiu-vos a jaume@daurica.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 21/02/2021.