Política de privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Dàurica a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, {Jaume Soler Zurita}, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per Jaume Soler Zurita, com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?

 • Identitat del Responsable: Jaume Soler Zurita
 • Nom comercial: Dàurica
 • NIF: 77631487R
 • Direcció: C/ Igea, 1 casa 13 43883 Roda de Berà
 • Correu electrònic: jaume@daurica.com
 • Activitat: serveis ambientals
 • Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades: jaume@daurica.com
 • Titulació: Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
 • Número de col·legiat: 1387 del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, cua-rogenca recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciti en aquesta web:

 • Dades identificatives: nom, cognoms.
 • Dades de contacte: correu electrònic, número de telèfon mòbil.
 • Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació de dispositiu, tipus de navegador, domini a través d’el qual accedeix a al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTS DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte amb Dàurica, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació a el contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, galetes o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris del web de cua-rogenca d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINA FINALITATS TRACTEM TEVES DADES?

En aquest web, hi ha diferents formularis, en cada un d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formularis de subscripció a continguts: existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de www.daurica.com

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció de el servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i ss. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …).
 • 5 anys: Art. 1964 de el Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 de el Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament de l’Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, un cop conclosa, dos anys, llevat que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN A L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Dàurica estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se a el tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a jaume@daurica.com.

Hi ha un formulari per a l’exercici dels seus drets, la qual pot demanar per correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia de l’DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça de l’responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

En Jaume Soler Zurita assumim mesures de seguretat adequades a el nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal ; no obstant això, si Jaume Soler Zurita, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de Jaume Soler Zurita, s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, Jaume Soler Zurita t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Jaume Soler Zurita comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Jaume Soler Zurita.

Poden accedir a aquesta web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquest web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida a l’conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades .

Concretament aquesta web utilitza les següents eines:

 • Eina d’email màrqueting:

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

www.daurica.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

(Www.daurica.com inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)

www.daurica.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, Jaume Soler Zurita s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Jaume Soler Zurita per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se Jaume Soler Zurita ha de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.daurica.com, exonerant a Jaume Soler Zurita (cua-rogenca), de qualsevol responsabilitat a l’respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Jaume Soler Zurita (cua-rogenca) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Jaume Soler Zurita es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.