Gestió i Avaluació Ambiental

Gestió i Avaluació Ambiental...

Restauració ambiental

Totes aquelles actuacions que impliquen una transformació del medi han d’estar subjectes a un procés de restitució ambiental.
Ens encarreguem de la diagnosi prèvia, el disseny i la proposició concreta d’actuacions de restauració ambiental d’aquells espais que han estat degradats per l’activitat de canteres, obres i altres infraestructures. L’objectiu final és restablir les condicions prèvies del lloc, conservant i recuperant els seus valors.

Gestió i Avaluació Ambiental...

Vigilància ambiental

Totes aquelles infraestructures que s’executen al territori requereixen d’una vigilància ambiental en el període d’obra, i a vegades, segons la tipologia, també durant el seu funcionament. La nostra empresa ha col·laborat des de fa alguns anys en la vigilància ambiental d’infraestructures energètiques com ara parcs eòlics i línies elèctriques, monitoritzant l’impacte que aquestes puguin causar sobre la fauna.

Gestió i Avaluació Ambiental...

Estudis d’Impacte Ambiental

El creixement territorial es fonamenta principalment en el desenvolupament urbanístic, d’infraestructures i d’altres actuacions que no estan exemptes d’una certa incidència sobre el medi natural. Per a això, calen estudis previs que determinin la viabilitat dels projectes i garanteixin la minimització dels impactes en la vegetació i la fauna associada. Treballem amb empreses del sector en la realització d’estudis d’impacte sobre la fauna i la flora de parcs eòlics, línies elèctriques, canteres, carreteres i altres infraestructures.

Gestió i Avaluació Ambiental...

Gestió Ambiental Municipal

Donem suport i assessorament als ajuntaments en els diversos àmbits de la gestió ambiental municipal. Entre ells la gestió de la jardineria de manera més respectuosa amb el medi ambient, disseny i gestió de franges de protecció contra incendis, gestió de l’aigua, residus, xarxa de sanejament, etc. A més, per als municipis de costa comptem amb experiència en la gestió de platges, vegetació dunar, i plans d’usos i serveis de temporada, així com distintius de qualitat de les platges, com ara ISO/EMAS i Bandera Blava.

Gestió i Avaluació Ambiental...
Gestió i Avaluació Ambiental...

Plans de Millora Forestal

Tota finca rústica de caràcter forestal necessita organitzar les activitats que s’hi duran a terme al llarg del temps. Entre elles hi podem trobar tallades, treballs de millora, plantacions, i d’altres, que han de ser regides per Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), i en la seva versió simplificada, Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF). A les darreres dècades s’han fet molts avenços en la recerca aplicada del que ha de significar una veritable gestió forestal sostenible que tingui en compte la biodiversitat.

Col·laborem en l’elaboració de documents de gestió forestal abordant principalment els aspectes que incideixen estretament en la conservació de la fauna vertebrada que s’hi associa. D’aquesta manera podem aportar un plus de qualitat a aquests projectes, i una visió integrada del bosc, molt més enllà de l’aprofitament fustaner.